Skip to content

A tankönyvek és a PISA

Érdekes kérdést tett fel a napokban (2016. december 10.) a Hír TV riportere Kaposi Józsefnek, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet igazgatójának:
„Kaposi József igazgatótól azt kérdeztük, hogy vesznek-e át tankönyveket a japánoktól, az észtektől vagy a finnektől.
– Tankönyvcsere-egyezményi megállapodás van ezekkel az országokkal?
– Hadd válaszoljak kérdéssel erre a kérdésre. A kilencvenes évek végén bejöttek a különböző nyelvek oktatásához a nemzetközi tankönyvek. Különösképpen az angolnál igaz, de a német esetében is: nem mutatható ki lényeges elmozdulás a nyugat-európai legfejlettebb tankönyvek megérkezése után a nyelvoktatás eredményességében.” (http://hirtv.hu/ahirtvhirei/harit-a-tankonyvek-felelose-1375825)

Van abban logika, hogy a japán, a finn vagy az észt gyerekek jó eredménye a PISA-teszteken talán annak is köszönhető, hogy jó tankönyvekből tanulnak. A riporter tehát azt feltételezi, hogy ha átvennénk ezeket a tankönyveket, akkor a mi diákjaink eredménye is jobb lenne.

Tekintsünk most el attól, hogy ha vannak is jó tankönyveik és feladatgyűjteményeik a japán, a finn vagy az észt gyerekeknek az olvasás-szövegértés fejlesztésére-gyakorlására, ezeket a könyveket nem lehet, nem érdemes átvenni, mert nyilvánvalóan az adott nyelvi közegben születtek, a szemelvények, feldolgozandó szövegek e nyelvek kultúrájából, irodalmából, mindennapi életéből származnak. (Nem hiszem például, hogy a magyar diákoknak nagy segítséget jelentene, ha mondjuk a Kalevala vagy egy japán regény szövegrészletét kellene feldolgozniuk.)

Vajon a matematika és a „tudomány” tankönyvek, feladatgyűjtemények átvétele segítséget jelentene? Évekkel ezelőtt, még a Tankönyvkiadóban több angol, finn és német tankönyvet vizsgáltunk ebből a szempontból. Első ránézésre is kiderült, hogy ezek a tankönyvek az ottani szabályokat, tantervet és oktatási-nevelési szempontokat követik. Más a haladási tempójuk, mivel mások azok a tudásszintek és kimeneti pontok, ameddig egy-egy korosztálynak el kell jutnia. Ahhoz, hogy ezeket a tankönyveket átvegyük, a fordítás után gyakorlatilag újra kéne írni őket, hogy megfeleljenek a hazai tantervi követelményeknek, a tanítási és tanulási szokásoknak.

Voltak, vannak próbálkozások a „Tudomány” tantárgy hazai bevezetésére (most éppen a szakközép-iskolában próbálják elindítani), de mindannyiszor kiderül, hogy ehhez a tanárok átképzésére-felkészítésére, szemléletváltásra van szükség. Vagyis önmagában egy tankönyv átvétele nem jelent igazi segítséget, inkább zavart okozna és kudarchoz vezetne. A tankönyv csak része – kiegészítője, segédeszköze – egy oktatási koncepciónak, módszertannak és gyakorlatnak.

Az más kérdés, hogy jó lenne, ha a hazai tankönyvszerzők egy-egy matematikai, természettudományos téma kibontásakor, a feladatok megformálásakor felhasználnák a sikeres külföldi tankönyvek módszertanát, (illő szerzői jogi hivatkozással!) a német, finn stb. szerzők ötleteit, feladatait. Jó lenne, ha a hazai oktatási kormányzat, vagy (horribile dictu!) épp az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ösztöndíjakkal, könyvek beszerzésével és szakmai találkozók szervezésével elősegítené a tanárképző intézményeket, illetve a tankönyvírókat a külföldi „jó gyakorlatok” megismerésére és átvételére.

Ami az idegen nyelv oktatását és tankönyveit illeti, más a helyzet. A jó nevű külföldi kiadók már a nyolcvanas évek közepén megjelentek a hazai tankönyvpiacon, és gyakorlatilag kiszorították a magyar szerzők műveit. Ezek a nyelvkönyvek annyiban is különböznek a fenti tárgyak tankönyveitől, hogy egy egységes európai keretrendszerre épülnek, s a keretrendszert követő módszertan alapján vezetik be a tanulót az idegen nyelv ismeretébe. A kiadók számtalan konferencián, módszertani továbbképzésen, útmutatókon, tanári kézikönyveken keresztül ismertették meg a tanárokkal a könyvek és a mögötte lévő módszertan újításait. Ezzel párhuzamosan a nyelvtanárképzés is radikális átalakuláson ment át – erről egyebek közt Medgyes Péter „Aranykor” című könyve ad ragyogó összefoglalást.

Arról, hogy a külföldi nyelvkönyvek átvétele, illetve az új módszertan megjelenése a hazai szerzők tankönyveiben hozott-e jelentős javulást a diákok teljesítményében, lehet vitatkozni. Tudomásom szerint nincs a PISÁ-hoz hasonló nemzetközi mérés a hazai tanulók teljesítményének vizsgálatára és összehasonlítására. De tapasztalati tény, hogy a rendszerváltozást követő évtizedek forradalmi változásokat hoztak a diákok nyelvtudásában. Itt épp a kompetencia alapú ismeretszerzést sikerült meggyökereztetni, és olyan sikerrel, hogy ami harminc évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, ma már szinte természetes, hogy a buszsofőrtől a pincérig, az utca emberétől az ügyintézőkig és a tudósokig valamilyen szinten nagyon sokan kommunikálnak angolul vagy németül, új és új helyzetekben használják a nyelvet. Kár lenne erről megfeledkezni, és kár lenne ezt az eredményt lekicsinyelni.

Reklámok

Kell-e nekünk tankönyvpiac?

 

Most, hogy az állam lényegében megszüntette a tankönyvpiacot, felvásárolta a piac két meghatározó kiadóját és a szűkített tankönyvlista alapján ellehetetlenítette a többi kiadót, felvetődik a kérdés: várható-e, hogy jobb gazdája lesz a tankönyveknek, mint a versenyszabályokon alapuló piac.

Azt gondolom, hogy nem. Amivel nem akarom azt mondani, hogy az utóbbi évtizedekben kialakult tankönyvpiac minden szempontból jó volt és minden igényt kielégített. Olyan szabályok mentén jött létre, amelyek középpontjában a vásárló, a felhasználó, a tanuló és a tanár álltak. A vásárlói igények, és nem egy ködös, átláthatatlan állami akarat döntötték el, hogy egy tankönyv vagy könyvsorozat sikeres lett vagy megbukott.

A tankönyv sajátos eszköz a nemzeti művelődés újratermelésének folyamatában: egyfelől árucikk, gazdasági és oktatási szereplők produktuma, másfelől szellemi termék, tükre az adott kor tudásának, illeszkedik a kor oktatási-nevelési rendszerébe, kielégíti az oktatáspolitika és az iskolarendszer követelményeit, a vásárlók-felhasználók igényeit.

A diktatúrából a plurális demokráciába való átmenet során sokszínűvé vált az oktatás, ezzel együtt többféle tanári-tanulói igény jelentkezett, és az igények változásával többféle tankönyvre, újfajta fejlesztési és elosztási rendszerekre volt szükség.

 

A tankönyvpiac kialakulása

A rendszerváltás előtt az 1949-ben alakult Tankönyvkiadó Vállalat (nyilván nem véletlenül: a Művelődési Minisztérium épületének egyik emeletén) volt a tankönyvellátás szinte kizárólagos letéteményese.

A rendszerváltást követően egyrészt létrejöttek, másrészt a Tankönyvkiadóból leszakadva, önállóan is megjelentek magán kiadók és felbukkantak külföldi kiadók. A külföldiek előbb az állami kiadók leányvállalataként próbáltak betörni, aztán ki-ki saját céget létesített vagy csak a terjesztőkön keresztül volt jelen a piacon.

A kilencvenes évek második felére a nagyjából 14-16 milliárdos forgalmú tankönyvpiacot tíz-tizenkét nagyobb és több tucatnyi kisebb kiadó uralta. Tantárgyak és iskolatípusok szerint idővel bizonyos profiltisztulás is lezajlott: egyesek az általános iskola alsó vagy felső tagozatán jutottak vezető pozícióhoz, mások a középiskolában, megint mások egy-egy tantárgycsoportra vagy iskolatípusra specializálódtak. A tankönyvpiac kialakulására és változásaira szemléletes az alábbi három adat:

1991/1992:       2 kiadó, 184 kiadvány

2000/2001:      183 kiadó, 5151 kiadvány

2011/2012:       53 kiadó, 3700 tankönyv

A kezdeti lelkesedés – és ezzel együtt a túlkínálat – idővel mérséklődött, a piac konszolidálódott. Az elmúlt huszonöt év alapvető jellemzője maradt, hogy a kialakuló tankönyvpiac rendjét alapvetően az állam határozta meg: egyfelől tantervekkel körvonalazta-előírta, mi legyen a könyvekben, másfelől az akkreditációs eljárással felügyelte, jóváhagyta vagy kiselejtezte a benyújtott könyveket. A tankönyvlista választéka megnőtt: átlagosan egy-egy évfolyamon, egy-egy tantárgyhoz 7-14-féle kiadvány közül lehetett választani. Voltak, akik szerint fölösleges ekkora választék, mások arra hivatkoztak, hogy vannak országok, ahol ennél jóval nagyobb a kínálat, megint mások azzal érveltek, hogy egyes országokban (például Finnországban!) egyáltalán nincs tankönyvlista, és kizárólag a tanártól függ, hogy milyen tankönyvet használ.

 

Mire jó a tankönyvpiac?

Már a rendszerváltás idején, de azóta is gyakran fölmerül a kérdés, hogy kell-e egyáltalán piaci viszonyokat bevinni egy alapvetően nem piaci alapon működő oktatási rendszerbe? Jobb lett-e ettől az oktatás színvonala? A piac, a bővülő tankönyvválaszték nem azért jött létre, mert az állam ki akart vonulni a tankönyvellátásból, és a kiadókra akarta átruházni a jó könyvek fejlesztésének terhét. Az állam – helyesen – „rájött,” hogy az oktatás tartalma helyi szinten dől el. A rendszerváltással párhuzamosan hatalmas paradigmaváltás indult el az oktatásban. A központi akaratot fölváltotta a helyi kezdeményezés, az osztályteremben a frontális munkát a csoportos foglalkozás, az egyen-tudást az egyéni készségek-képességek fejlesztésére való odafigyelés. Az állam föladta azt az elképzelést, hogy a diákok csak központi akarattal és iránymutatással képezhetők sikeres felnőtté, és a kimeneti pontok (pl. az érettségi) ellenőrzését megtartva, a helyi közösségekre, az iskolákra, a tanárokra bízta a sikerhez vezető egyéni útvonalakat. A tanárok és a kisebb közösségek természetesen a helyi igényekhez – a tanulók, az iskola, a régió speciális szükségleteihez jobban idomuló – könyveket kerestek. Az egyen-tankönyvek helyett a tényleges szükségleteket kielégítő könyveket akartak.

A másik oldalon a kiadók is kénytelen voltak fölismerni a változó fogyasztói igényeket. Ha talpon akartak maradni, a fenti paradigmaváltást jobban tükröző könyveket kellett fejleszteniük. A terebélyesedő piacon az új fejlesztésű könyveknek korszerűbb tartalmi és formai megoldásokra, marketingre volt szükségük. A szélesedő választékot tehát a kereslet és a kínálat szabályai alakították. Korszerűbbek, szebbek, felhasználóbarátok lettek a könyvek. De baj ez? Ha akarjuk, ha nem, az élet szinte minden területén piaci viszonyok között élünk. Miért kéne kivonnunk és valami lombikba zárnunk az iskolát és benne a tankönyveket?

 

Érvek és ellenérvek

2010 óta fölerősödött a piac ellenzőinek hangja. Érvelésük szerint a piac károsan befolyásolta az oktatást, mert

 • drágábbak lettek a tankönyvek, mivel a kiadók csak a minél nagyobb profitra törekszenek és felsrófolják az árakat,
 • áttekinthetetlen lett és fölöslegesen bővült a tankönyvválaszték,
 • a szabad tankönyvválasztás nem hozott áttörést a minőségi oktatásban, az eredmények nem lettek jobbak sem a hazai, sem a nemzetközi mezőnyben,
 • az állam jobban tudja, melyek a korszerű oktatás céljai és követelményei, mire van szüksége a diákoknak a siker eléréséhez, és ezt a közvetlenül állami irányítás alá vont kiadó(k) hatékonyabban tudja/ák közvetíteni,
 • az állam (EU-támogatások bevonásával) célzottan és hatékonyabban tudja fejleszteni a megváltozott oktatási helyzethez jobban idomuló tankönyvek születését.

Vizsgáljuk meg a fenti állításokat:

 • Drágább lett a tankönyv a piaci körülmények között? Kérdés, hogy mihez képest? A rendszerváltás előtt szinte jelképes összegbe kerültek a silány papírra nyomott, széteső, (mellesleg alig használt), unalmas és csúnya tankönyvek. Ehhez képest a mai fejlesztések valóban többe kerülnek. Drágább lett a hozzáadott szellemi érték, drágább a papír, a nyomda, a szállítás. (Ugyanez mondható el más könyvek esetében is: még emlékszünk az 5 Forintos Olcsó Könyvtári könyvekre, a 30 Forintos regényekre, verseskötetekre. Ugyanezek a művek ma 1500-3000 Forintért kaphatók.)
  A magyar tankönyvek nemzetközi összehasonlításban nem drágábbak, inkább olcsóbbak, mint külföldi vetélytársaik. Nem lett igaz az a feltételezés sem, hogy a külföldi kiadók fokozni fogják az árversenyt. A minisztérium által bevezetett árkorlát inkább arra ösztönözte a kiadókat, hogy a rendelkezésükre álló fejlesztési keretet költséghatékonyan használják fel. A nyereség elsősorban nem a könyv árából, hanem az eladott példányok hasznából képződött, tehát minél sikeresebb egy könyv, fajlagosan annál olcsóbb az előállítása, és minél többet lehet eladni belőle, annál nagyobb hasznot termel.
  Ugyanakkor kérdés, hogy pusztán attól, hogy mostantól az állam finanszírozza a könyvek íratását, gyártását, terjesztését, olcsóbb lesz-e a könyv. Lejjebb lehet-e szorítani a jogdíjakat, a papír- és nyomdaköltséget, a szállítás díját, ha nem egy kiadó munkatársa, hanem egy állami alkalmazott köti a szerződéseket? Nem nagyon hiszem.

 

 • Önmagában baj-e az, ha egy árufajtából többféle is kapható? Zavarja-e bárki szemét, ha az utcán többféle autót lát? Hogy tucatnyi katalógust kell végigböngésznie, ha a hálószobájába új heverőt akar venni? Baj-e, hogy van, aki a 1,5 %-os tejet szereti, van, aki a 2,8 %-ost, van, aki a nyers tejet vagy a kecsketejet választja?
  Nem hiszem, hogy a tanárokat, a szülőket vagy a diákokat zavarta a bővülő kínálat. Inkább a kiadók berzenkedtek, ha jól futó sorozataik mellett megjelent egy másik kiadó új sorozata. Kétségtelen, hogy a bővülő kínálat arra ösztökélte a kiadókat, hogy pontosabban tervezzenek, költséghatékonyan állítsák elő a könyveiket és jól megválasztott marketing stratégiával tegyék láthatóvá az új fejlesztéseiket, keltsék fel irántuk a potenciális vásárlók figyelmét.

 

 • Tény, hogy pusztán attól, hogy szebb, korszerűbb, jobb tanulási módszereket kínáló, a diákok igényeit jobban kiszolgáló tankönyvek születtek, még nem javultak látványosan a tanulók eredményei. A PISA-vizsgálatok azt mutatják, hogy Magyarország egy lefelé tartó spirálba került, amelyből a közeljövőben nemigen tud kiszállni. De ezért ne a tankönyveket kárhoztassuk. Illetve azt se mondhatjuk, hogy régebben azért voltak jobbak az eredmények, mert a könyvek csúnyák és unalmasak, sok szempontból elavultak voltak. Annál inkább állíthatjuk, hogy egy korszerű ismereteket tartalmazó, jól tanítható és tanulható könyv, digitális kiegészítő ideális támogatója lehet a megújuló oktatásnak. Ez utóbbinak számos gazdasági és szociális, kulturális, képzési és igazgatási előfeltétele van. Mindezek együttes változásától remélhető, hogy a diákok jobb eredményeket érnek el itthon és a nemzetközi színtéren.

 

 • Az állam – esetünkben a minisztérium vagy az aktuális oktatáspolitika kitalálói és végrehajtói – nem tudják, mik a valós igények helyi szinten, az egyes iskolákban, az osztálytermekben. Épp fordítva gondolkoznak: felkent prófétái kitalálják, hogy mit, hogyan és miből kell tanítani, és ehhez az elmélethez igazítják a tanterveket, az oktatási rendszert és a tankönyveket. Hogy mekkora károkat okozhat az efféle állami beavatkozás, annak jellemző példája lehet a Berlusconi vezette olasz kormány oktatáspolitikája.
  Mariastella Gelmini, olasz oktatási miniszter, Berlusconi jobbkeze számos úgy nevezett „költségcsökkentő” reformot vezetett be és néhány év alatt az általános iskolától az egyetemig fenekestül felforgatta az olasz oktatási rendszert. Újra bevezette az iskolaköpenyt és a magatartás osztályzatot; kedvenc (tév)eszméje volt, hogy ha visszatérünk a régi jó módszerekhez, akkor visszajön a régi jó minőség is. Bezáratott sokezer iskolát, elbocsátott sok tízezer tanárt azzal, hogy alsó tagozaton egy osztályban csak egy tanár taníthat, kihajított sok ezer külföldi vendégtanárt az egyetemekről, és folytathatnánk a sort. Évekkel ezelőtt az olasz tankönyvkiadós kollégák arról panaszkodtak, hogy a miniszter asszony drasztikusan lecsökkentette a könyvek árát, és számtalan rendelettel kuszálta össze az akkreditációt.
  Berlusconi csúfosan megbukott. S hogy hová vezetett a „régi jó módszerek” újbóli bevezetése? Ide:italy_studentsprotest.jpeg.size.xxlarge.letterboxAz állam nem lehet jó gazdája a frissen megvásárolt kiadóknak. Átláthatatlanná teszi az érdek- és felelősségi viszonyokat, presztízs- és politikai szempontokat kever oktatási kérdésekbe, lomhaságra, tunyaságra, pazarlásra, felelősség-áthárításra szoktatja a könyvkészítőket. Az állami kiadó ellustul, átveszi az állami monopolhelyzet pöffeszkedését, a parancsuralmi rendszert. Nem motiválja semmi, hogy újítson, új területeket hódítson meg, új módszerekkel küzdjön a felhasználók kegyeiért. Ő az állami akarat feltétlen kiszolgálója, de az eredményekért éppúgy nem felelős, mint a kudarcokért.
  A múltban nemegyszer előfordult, hogy a képződött – és fejlesztésre használható – nyereséget az állam egyszerűen elvonta a saját kiadójától. Máskor a nyomdai megrendeléseket vagy éppen a kiadó privatizációját játszotta át kormány közeli cégeknek.
  Arra, hogy az állami szerepvállalásról milyen téveszmék keringenek, jó példa egy frissen napvilágot látott kommüniké a tankönyvellátásért felelős miniszteri biztos tollából: „Az államnak nemcsak felelőssége, hanem szerepe is kell, hogy legyen gyerekeink oktatásában. A Magyar Állam minden család, minden gyerek érdekét képviseli.” (Index, 2014.04.29. http://bit.ly/1hMbkK1 ) És hogy ki ellen kell megvédenie a Magyar Államnak a családok érdekeit, az a nyílt levélből egyértelműen kiderül: a kapzsi, nyerészkedő kiadókkal szemben!
  Más kérdés, hogy vannak országok, és hosszabb távon talán nálunk is elképzelhető, hogy az állam ingyenessé tegye a tankönyveket, és a kiadó költségeit (az eladott példányok után) ne a vásárlókkal fizettesse meg, hanem a költségvetésből finanszírozza. A jelenlegi elszámolási rendszer – vagyishogy kinek ingyenes, kinek kedvezményes és kinek teljes árú a könyv – zavaros, és ráférne egy alapos átgondolás. De ez nem érintheti a kiadók jogát, hogy a saját pénzükből minél több korszerű, felhasználóbarát könyvet fejlesszenek, és a tanárok jogát, hogy a gazdag választékból szabadon, a nekik legmegfelelőbb taneszközöket válasszák ki. Az „ingyen tankönyv” és a tankönyvpiac nem egymást kizáró fogalmak.

 

 • Nagyon jó, hogy az állam (EU-s források bevonásával) kísérleti könyvek és digitális kiegészítők fejlesztésébe kezdett. A fejlesztés tőkeigényes. Akkora összeg, amennyi a tankönyvek átfogó korszerűsítésére kell, egy-egy kiadóban – a piac szűkössége, a fejlesztés tőkeigénye és a kis példányszámok miatt – soha nem volt. Az tehát üdvös lehetne, hogy az átfogó fejlesztést most az állam – illetve egy erre kijelölt költségvetési intézmény, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – magára vállalta. (A napi sajtót böngészve csak reménykedhetünk, hogy ezúttal a TÁMOP-pénzek időben megérkeznek, arra és akkor sikerül elkölteni, amire szánták, és ami minden résztvevőnek jó.)
  Ilyen átfogó programmal már az előző kormány is kísérletezett. A „Kompetencia alapú oktatási programcsomagok fejlesztése” 2002-ben indult, amikor a kormány hatalmas tőkeinjekcióval elindította a Sulinova-programot. De éppen az akkori program csődje lehetne intő példa arra, hogy az állam (vagy annak „outsourcing”-olt intézményei) a piaci és az aktuális oktatási és tankönyves rendszert megkerülve, nem valódi piaci szereplőkként nem érhetnek el tartós sikert. Az akkoriban létrehozott hatalmas modul-rendszer sehova nem illeszkedett, inkább zavart keltett a piacon, minthogy jótékonyan beépült volna az oktatás-nevelés rendszerébe. A program irányítói és írói egyébként kitűnő oktatáspolitikusok, módszertanosok, tanárok voltak, de semmilyen kiadói-szerkesztői és piaci tapasztalattal nem rendelkeztek. Az elkészült modulok módszertanilag korszerűek voltak, de se tartalmilag, se technikailag nem voltak megszerkesztve. Utólag derült ki, hogy az átvett és felhasznált anyagok, hang- és képi illusztrációk jogdíjával nem számoltak, és ez az összeg olyan tetemes, hogy az jóval meghaladná a projekt költségvetését. Nem volt megoldott az összegyűlt anyag nyomdai előállítása, a sokszorosítása és az iskolákba való eljuttatása.
  Ahogy a Sulinova-program esetében kiderült, félő, hogy a mostani fejlesztésre is ez a sors vár: a létrehozott könyvek, programcsomagok, digitális kiegészítők nem mindent megoldó csodaszerek; csak egy működő piacon találhatják a helyüket, és nem helyettesítik a többi kiadó korszerű, sokéves tapasztalattal kifejlesztett kiadványait.
  A „kísérleti tankönyvek” megálmodói büszkén hirdetik, hogy egy-egy könyv átlagára 350-400 Ft, és hogy minden egyes könyvet kipróbálnak a programban résztvevő iskolák, a beérkező véleményeket pedig hasznosítják a könyvek véglegesítése előtt.
  Azt gondolom, hogy mindkét állítás szép ábránd, de a valóságban nem tartható. 350-400 Ft egy liter benzin ára, nem egy sokszerzős, igényesen kialakított, jóféle anyagokból összeállított (illusztráció, design, nyomás, papír, kötés), és az iskolákba kiszállított tankönyvé. Az EU-s támogatás a program létrehozására szól: még ha fedezi is (bár ezt is kétlem) az egyszeri előállítás költségeit, az utánnyomás és a terjesztés költségeit biztosan nem.
  A kipróbálás minden tankönyvkészítő álma. A valóság azonban az, hogy egy már összeállított, oldalba tördelt anyagot az idő rövidsége és a gyakran egymást kioltó tanári reflexiók miatt nem lehet újratördelni. Kinek adjon igazat a szerkesztő, ha az egyik tanár szerint X, Y és Z vers mutatja be legjobban egy költő életművét, a másik tanár viszont A, B és C verset tartja a legfontosabbnak? Ha a nyelvtörténészek egyik csoportja a finnugor nyelvrokonságra esküszik, a másik viszont a török vagy ázsiai rokonságot hiányolja? Ha a történészek társadalma is megosztott egy-egy személyiség vagy esemény megítélésében?

A tankönyvpiac megszüntetése hosszabb távon szembemegy minden észérvvel, gazdasági, oktatási és módszertani szemponttal. A jövő az egyéni útvonalakon alapuló tanulásé, és ehhez széles (papír alapú és digitális) tankönyvválasztékra van szükség. A mostani intézkedés kárt okoz az oktatás minden szereplőjének, és sok-sok pénzbe és energiába kerül, amíg sikerül visszaállítani a piaci viszonyokat a romokon.

Leírás vagy fölfedezés?

Miről szóljon és miről ne szóljon a tankönyv?

Az angol módszertani irodalomban érdekes elmozdulások figyelhetők meg. Abban mindenki egyetért, hogy a tankönyvnek, és általában az oktatásnak valamilyen formában tükröznie kell a diákokat körülvevő világot. És amíg a világ, különösen a második világháborút követő amerikai szemléletet, az egyéni érvényesülés korlátlan lehetőségeit tükrözte, természetes volt, hogy a tankönyvekben – különösen a nyelvkönyvekben – ez a sikerorientáltság volt a domináns világszemlélet. Megszaporodtak a híres emberekről szóló beszámolók, rendkívül nagy szerepet kapott az üzleti élet, a celebek világa, amely egyben azt sugallta, hogy ha diákként mindent megtanulsz, minden vizsgát eredményesen teljesítesz, akkor belőled is lehet olyan sikeres ember, mint X híresség, popzenész vagy Y sportoló, hegymászó, üzletember.

Ezt a sikersztorit azonban kissé megkérdőjelezte az „amerikai álom”-ból való fölébredés, a szemünk előtt kibomló világgazdasági válság, a celebek megfakulása, az egykor kőbe vésett igazságok és teljesítmények viszonylagossága. Joggal vetik fel a legjelesebb és legsikeresebb tankönyvszerzők, hogy vajon nem kéne-e változtatni a tankönyvek szemléletén is. Nem kéne-e a sikersztorik másolására buzdító szemlélet helyett inkább az elemző, kritikus gondolkodásra ösztönözni a diákokat, a jövőért érzett felelősségvállalásra, a kisebb vagy nagyobb közösségben betöltött hely felismerésére nevelni őket. (Ld. erről bővebben Lindsay Clandfield írását és a hozzászólásokat Scott Thornbury blogjában: http://scottthornbury.wordpress.com/2010/05/16/c-is-for-coursebook-by-lindsay-clandfield/)

Egy radikális módszertani csapat, a DOGME-csoport alapítói egyenesen azt vetik föl, hogy talán nincs is szükség tankönyvre, mert az óhatatlanul egy – sokszor meghaladott – világszemléletet akar ráerőszakolni a diákokra. (http://www.thornburyscott.com/tu/Sources.htm) Azt mondják, hogy legalábbis a nyelvtanulásban elsősorban a diákok napi szükségleteire kellene támaszkodni; csak a saját tapasztalatukon átszűrt igazságok felismerésével válhatnak a saját jövőjük felelős polgáraivá.

Mégha az utóbbi fölvetés kicsit túlzásnak tűnik is, annyi biztosnak látszik, hogy a tankönyvnek és tágabban az oktatásnak valóban reflektálnia kell a környező világ változásaira. Kell lennie valami egységes világszemléletnek, amelynek alapján magyarázatot találnak a diákok az őket körülvevő világ jelenségeire, s amelynek segítségével eligazodhatnak – ha nem is a távoli jövőben, de legalább az elkövetkező évek eseményeiben.

Az idősebb generáció még emlékszik, hogy egykor a tantervek középpontjában „a szocialista embereszmény” állt. Aki tudja, hogy ez mit jelent, annak nem kell elmagyarázni. Aki nem, annak már valószínűleg nem is érdemes. A szocializmus elmúltával azonban mintha nem született volna meg az az új embereszmény, amely áthatja az oktatást, és ezen belül a tankönyveket. Pedig azt gondolom, hogy a tankönyvek szakmai hitelességén túl kellene valami pedagógiai, világszemléleti közös nevezőnek (ilyen lehetne talán a kritikai gondolkodás?), amely gondolati hálóba szervezi a modern könyveket.

 

És hogy miről ne szóljon a tankönyv? Az angol tankönyves – elsősorban nyelvkönyves –  körökben van egy közkeletű rövidítés: a PARSNIP. A parsnip magyarul paszternákot, fehér répát jelent. A rövidítés pedig a következő szavakat takarja: P – politics, A – alcohol, R – religion: vallás, S – sex: szexuális és nemi kérdések, N – narcotics: kábító- és bódítószerek, I – isms: izmusok, P – pork: disznóhús. (Utóbbi főleg a Közel-Keletre és az Ázsiába szánt nyelvkönyvekre vonatkozik.) Vagyis ezek azok a témák, amelyeket a tankönyvben érdemes elkerülni vagy legalábbis óvatosan kezelni. El lehet ezen gondolkozni, és talán érdemes lenne nekünk is csokorba szedni azokat a fogalmakat, tartalmakat, amelyek érzékeny pontokat érinthetnek a tanulókban. Egyik ilyen, amit több tanár is megerősített, hogy bármennyire hasznos, ha a tankönyvből a diákok megtanulják a családtagok nevét, nem szerencsés, ha a szerző arra buzdítja a tanulókat, hogy beszéljenek a saját családjukról. Azt mondják a tanárok, hogy nagyon nehéz az órán a családi életről, az otthoni szokásokról, a család tagjairól, szerepekről beszélni.  Sok csonka család van Magyarországon, és a gyerekek nem szívesen beszélnek erről.

Még egy kérdést kell érintenünk. Ha történt paradigmaváltás a századok során, akkor ez az: Comenius, a tizenhetedik század tudós tanára, tankönyvszerzője nem véletlenül adta művének az „Orbis pictus” címet: ő a való világ leírására törekedett, ezt akarta megismertetni a diákokkal. Ma inkább a világ, az ismeretlen fölfedezésére, a problémák együttes föltárására kell csábítania a jó tankönyvnek. Ehhez szükség van a diákok bevonására, az érdeklődésük fölkeltésére, a szükségleteik föltérképezésére és kielégítésére. A jó tankönyv (és a jó oktatási rendszer) problémákat és feladatokat állít a diákok elé, amelyeket az ismeretek elsajátításával megoldhatnak.

*

Éppen egy hónapja, 2012. április 26-án indult a tankonyves blog. Ezalatt a statisztikai adatok szerint 530 látogatója volt a világ minden tájáról. Érdeklődésüket ezúton is köszönöm.

Azzal fejezem be a blogot, amivel kezdtem: Üdvözlet az olvasónak!

 

Ajánlott olvasnivalók:

http://scottthornbury.wordpress.com

Leslie T. Sharpe, Irene Gunther,  Editing Fact and Fiction: A Concise Guide to Book Editing, Cambridge University Press, 1994.

http://jasonrenshaw.typepad.com/

http://kenwilsonelt.wordpress.com/

http://sixthings.net/about-2/books/

http://www.macmillandictionaryblog.com/

http://jeremyharmer.wordpress.com/

http://eltteacher2writer.co.uk/ (Ez a blog nemrég indult: olyan angooltanárok jelentkezését várják, akik szeretnének tankönyvet írni. A blog vendég-posztolói maguk is kitűnő tankönyvszerzők. Egy virtuális tanfolyamon pedig a bejelentkezők megtanulhatják mindazt, amit a nyelvkönyvírásról tudni kell.)

A kiadó 3.

A kiadó stratégiájába sok minden belefér. Nyilvánvaló, hogy például egy nyelvkönyvsorozathoz tartozó kiegészítők (munkafüzet, hanganyag, szókártyák, tanári kézikönyv, útmutató) soha nem lesznek kifejezetten nyereségtermelők (sőt, a sorozat egyes részei bizonyosan vesztegések), de nélkülük a tankönyvcsomag se lehet sikeres. A kiadók általában nem is egyes könyvek nyereségét vagy veszteségét elemzik, hanem a sorozat vagy a projekt összes tőkeigényét és várható megtérülését.

Azt is tudni lehet, hogy bizonyos területek (fogyatékkal élők, nemzeti kisebbségek, speciális szakterületek, két tanítási nyelvű iskolák) könyvellátása üzleti szempontból ráfizetéses vállalkozás. Előfordul, hogy egy tőkeigényes befektetés csak hosszabb távon vagy soha nem térül meg, ugyanakkor egy igénytelennek látszó és olcsó kiadvány busás hasznot hoz.

Újabb időkben az is stratégiai kérdés lett, hogy egy kiadó a termékei közül mit jelentet meg papíron és mit digitálisan. Sokat lehet olvasni manapság az e-könyvek, a kiadói oktatóportálok és a mobil-alkalmazások térhódításáról. Bizonyos, hogy a digitális technika visszavonhatatlanul betört a tankönyvkiadásba is és egyre nagyobb teret hódít. Az is bizonyos, hogy a kiadók nem kerülhetik meg, hogy a papír alapú kiadványaik fejlesztése mellett ne gondolkodjanak digitális fejlesztéseken. Valószínűnek látszik, hogy az elkövetkező években a kétféle fejlesztési irány egyszerre lesz jelen a kiadói stratégiákban.

A tapasztalat azt mutatja, hogy minél nagyobb egy kiadó, minél hosszabb múlttal rendelkezik, annál lassabban, nehézkesebben reagál a friss kihívásokra. A kivívott pozícióihoz ragaszkodik, nem szívesen vált kockázatos, új területekre. Kialakult szerző- és szerkesztőgárdája van, a vásárlók is tudják, hogy nagyjából mire számítsanak, ha ennek a kiadónak a könyvét veszik meg. Az a szerző tehát, aki merőben új formai és tartalmi megoldásokat szeretne a könyvében megvalósítani, új területre szeretne betörni, az ne ide, hanem a kisebb vagy az újabban alakult kiadókhoz forduljon.

A kisebb kiadók örömmel néznek szembe az új kihívásokkal. Ha sikerül egy jól körülhatárolható piaci szegmenst találni, ahol viszonylag gyorsan megtérül a befektetett tőke, akkor a szerző is, a kiadó is, és a célközönség is jól jár. Ha a kiadáshoz anyagi támogatást, pályázati pénzt vagy más forrást is tudnak szerezni, akkor a kiadó is szívesen vág bele a nem nagy nyereséggel, de biztos megtérüléssel kecsegtető vállalkozásba.

Az is az egyre élesebb piaci verseny következménye, hogy a hazai tankönyvkiadók között kialakult bizonyos munkamegosztás. Egyesek inkább az alsó tagozatos tankönyvek piacán jeleskednek, mások a felső tagozaton vagy a gimnáziumban „tarolnak,” vannak kiadók, amelyek csak bizonyos tantárgyak könyveit jelentetik meg (például nyelvkönyveket), mások a fogyatékkal élők könyveinek kiadására szakosodnak, megint mások a szakképzés tankönyveit jelentetik meg.

A tankönyvpiac – más piacokhoz viszonyítva – viszonylag kiegyensúlyozott. Itt nincsenek váratlan, tragikus bukások, se szenzációs sikerek. Hosszú évekbe telik, míg egy kiadó kellő ismertségre, tekintélyre tesz szert, és ezt a kivívott pozíciót nem szívesen áldozza fel kétes kimenetelű vállalkozásokért vagy új területek meghódításáért.

Ha az ember tüzetesebben megnéz egy minisztériumi tankönyvjegyzéket vagy alkalma nyílik betekinteni egy-egy szakterület kínálatába, akkor az az érzése támad, hogy jelenleg túlkínálat van a piacon. Vannak tantárgyak, ahol tíz-tizenöt-féle tankönyv áll rendelkezésre, de szinte minden tárgyból két-három könyv közül lehet válogatni. A jövő talán arrafelé mutat, hogy letisztul a kép, megnyugszik a piac, hisz senkinek nem érdeke, hogy ilyen bőséges kínálat legyen. Ennek persze az a feltétele, hogy az egész oktatási rendszer, és ezen belül a tantervek és a tankönyvbírálat szempontjai is egységesebbek, átláthatóbbak legyenek. Várható, hogy egységesülő Európában, a globalizálódó világban a tanulási eredményeknek összehasonlíthatóvá, európai mérce szerint érvényessé kell válniuk. Föl kell tenni a kérdést, hogy mit ér egy hazai nyelvvizsga, a magyar érettségi bizonyítvány egy spanyol munkáltató vagy egy holland egyetem szemében. Nyilvánvalóan nem sokat ért belőle, ha az elért szintek, pontok, eredmények nem mérhetők európai mércével. Feltehető, hogy – ahogyan idegen nyelvből, és főleg angolból – kialakult egy európai keretegyezmény a nyelvi tudás mérésére, ugyanígy előbb-utóbb fölmerül az igény más tárgyak és készségek egységes értékelésére is.

Addig is, amíg ez az egységes követelményrendszer meg nem születik, üdvös lenne, ha a kiadók, a szerzők és szerkesztők (és persze az oktatásirányítók, tantervkészítők) megpróbálnának egy kicsit tágabb látószögből közelíteni a tankönyvíráshoz. Jó lenne, ha megismernék és felhasználnák azokat a módszertani újításokat, amelyek bizonyos területeken – többek közt a nyelvoktatásban – születtek, és amelyek forradalmasították az oktatást. Jó lenne megszabadulni bizonyos előítéletektől, megrögzöttségektől, és modern, európai szemléletű könyveket adni a tanulók kezébe. Egy egészen extrém példát véve: míg a világ nagyobb részén „tizedes pontot” használnak az egész és a tört számok elválasztására, addig mi „tizedes vesszőt” írunk. Gondoljunk bele, mennyi bosszúság, félreértés és anyagi kockázat forrása lehet nap mint nap ez a különbség. És vajon hány matematika tankönyv hívja fel a figyelmet erre a különbségre? De függetlenül attól, hogy kinek van igaza (ha lehet erről egyáltalán beszélni), hányféleképpen jelenik meg például a magyar honfoglalás, a kalandozások kora vagy Trianon az európai tankönyvekben? Vajon mennyire segíti a leendő európai vagy világpolgárok szemléletének kialakulását egy szemellenzős, elfogult és sérelmeket súlykoló tankönyv?

A kiadó 2.

A hazai tankönyvellátást alapvetően a tankönyvek kiadására (is) szakosodott kiadók biztosítják. A 17,3 milliárd forintot meghaladó közoktatási tankönyv-rendeléseken lényegében évek óta három-négy nagy és kb. tíz kisebb kiadó osztozik.

A Jelentés a magyar közoktatásról, 2003. (Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.) adatai érdekes képet mutatnak:

1991/1992:       2 kiadó, 184 kiadvány

2000/2001:      183 kiadó, 5151 kiadvány

2011/2012:       53 kiadó, 3700 tankönyv

A 3700 akkreditált tankönyv nagyobb részét az alábbi kiadók jelentetik meg:

Nemzeti Tankönyvkiadó                1357

Apáczai                                                   326

Műszaki                                                   358

Mozaik                                                     328

Dinasztia                                                 164

Oxford                                                      125

A jelenlegi kínálatot tekintve “…évfolyamonként és tantárgyanként 7-14-féle tankönyvből lehet választani. (Összehasonlításként: a nálunk előrébb tartó Németországban nagyjából tízszer ennyi kiadványból áll a kínálat, az oktatás területén világelső Finnországban pedig sem központi jóváhagyás, sem központilag kiadott tankönyvlista nincs.) Nálunk ugyanakkor a minisztérium  drasztikusan szűkítené a kínálatot, hiszen ha a három belépő évfolyamra csupán 70 kiadványt tervez, akkor az új rendszer felfutását követően nagyjából 300 körül alakulna az új választási keret, ami évfolyamonként és tantárgyanként átlagosan 2-3 könyves választékot jelentene.” (Új Katedra, 2012. április)

A fenti számokat látva eltűnődhetünk azon, hogy a forgalom értéke vagy a kiadók száma az ország lakosságához, teherbíróképességéhez képest kicsi  vagy nagy, sok vagy kevés. (Egy néhány éve készült kimutatás szerint az Egyesült Államokban a lakosság évente kb. 80 milliárd dollárt költ alkoholra, majdnem 40 milliárdot dohányra, kb. 5 milliárd dollárt állateledelre, és „csak” 1,7 milliárdot tankönyvekre. Ez az összeg kevesebb, mint az oktatásra fordított költségek egy százaléka.)

Annyi a fenti számokból is látható, hogy elsősorban a rendszerváltás óta a tankönyvkiadás nálunk is alapvetően üzleti tevékenységgé vált, egyes területeire kiadók alakultak, szakosodtak, amelyek ugyancsak üzleti megfontolásokból, éves vagy többéves stratégia, terv alapján dolgoznak.

A tankönyvkiadók (a szépirodalommal foglalkozó műhelyekkel ellentétben) tehát egy meghatározott oktatási környezethez és saját kiadói terveikhez keresnek szerzőt, és nem fordítva. Nagyon nagy ritkaságnak számít, hogy elvállalnák egy ismeretlen szerző „remekművét.” Ami nem jelenti azt, hogy ne lennének nyitottak minden új ötletre, ne fogadnának szívesen új szerzőket. Épp csak arról van szó, hogy ha az új ötlet, az új szerző beleillik a kiadó terveibe, akkor tárgyalni kezdenek az ötlet megvalósításáról, ha a kiadónak más elképzelései vannak, akkor rövid úton megszakadnak a megbeszélések.

A kiadók nagy része általában nem is egy-egy könyv megjelentetésén gondolkozik, hanem sorozatokat tervez. A piaci viszonyokat elemezve fölméri, hogy egy-egy szegmensben (például a felső tagozatosoknak szóló énekkönyvek területén) hiány mutatkozik (vagy várható, hogy a közeljövőben hiány lesz). Az itt támadt résbe megpróbál beférkőzni – lehetőleg még azelőtt, hogy a többi kiadó meg nem jelenik.

A jó pozíciókkal rendelkező és tartósan versenyképes kiadó tisztában van a saját piaci helyzetével, nagyjából pontosan tudja, hogy a többi kiadó mekkora részesedéssel rendelkezik, sőt sejti vagy tudja azt is, hogy a versenytársak melyik területen és mikor akarnak „piacot rabolni.”

A tervezésnek vannak kiszámítható és kiszámíthatatlan elemei. Nyilván minden kiadó arra törekszik, hogy minimális kockázattal maximális hasznot érjen el, és hogy a befektetése minél hamarabb megtérüljön.

A tervezhető, kiszámítható elemek:

 •   az adott évfolyam, iskolatípus, vagyis a célközönség létszáma
 •  a saját vagy a piacon lévő könyvek mennyisége, minősége, fogyása
 •   az oktatási környezet (tantervi reformok, a követelmények) adottsága, várható változása, speciális igények jelentkezése, a pedagógustársadalom elvásárai
 •  a befektetés költségei és várható megtérülése
 •  a saját, mozgósítható erők kapacitása (marketing, a hadra fogható szerzők, és a kiadó belső szellemi-technikai háttere)
 •  a szóba jöhető riválisok tervei az adott tantárggyal vagy területtel kapcsolatban.

Ha a kiadó tisztában van a fenti elemek súlyával és pontosan tud válaszolni az ezekből eredő kérdésekre, akkor jó eséllyel láthat neki a tervezésnek. Azt is tudnia kell, hogy a mégoly jó prognózisok és döntések se jelentenek feltétlen garanciát a könyv vagy könyvek sikerére. De az erős piaci versenyben nem tehet mást, mint hogy tervezzen, újabb és újabb kiadványokkal jelenjen meg, hogy fenntartsa vagy tovább erősítse a fogyasztókban a róla kialakult pozitív képet.

 

A kiadó 1.

„Hisszük,

 • hogy partnerei vagyunk a tanári hivatásnak,
 • hogy munkánk lényege maga az oktatás, a tanulás, amely akkor eredményes, ha az általunk készített anyagokat használják,
 • hogy célunk a folyamatosan fejlesztett tananyagok felkínálása az oktatóknak és a tanulóknak,
 • hogy kötelességünk és jövendő sikereink záloga, ha vállaljuk az úttörőmunkát az oktatásban.”

A fenti idézet („mission statement”) az amerikai Scott Foresman kiadó előterének falán látható. Maga a kiadó a kilencvenes évek közepén az Egyesült Államok tíz legnagyobb tankönyvkiadója közé számított; termékei napjainkban is szinte valamennyi tagállamban megtalálhatók. Mára beolvadt az egész világon jelenlévő Pearson birodalomba, de a neve és a tevékenysége továbbra is meghatározó az amerikai tankönyvpiacon.

Amikor a kilencvenes évek közepén felkerestük a kiadót, az első meglepetés akkor ért, amikor Chicagót elhagyva mintegy negyven kilométernyi út után a busz egy kisváros vagy inkább falu szélén állt meg. Innen irányították-uralták a sokmilliós résztvevőjű amerikai tankönyvpiacot.

A hazai tankönyvkiadók földrajzi elhelyezkedése legalább ilyen beszédes: a budapesti székhelyű Nemzeti Tankönyvkiadó után a második legnagyobb kiadó, az Apáczai (egyik) központja Celldömölkön van, a harmadik legfontosabb kiadó, a Mozaik pedig Szegeden működik., de a három kiadó könyveiből az egész országban tanítanak

Általában elmondható, hogy a tankönyvkiadó sok szempontból olyan, mint egy könyvkiadó, mégis számos jellemzőjét tekintve más. Itt nem jelennek meg váratlan könyvszenzációk, értékes ritkaságok és furcsaságok, a kínálatában nemigen találjuk meg a szórakoztatóipar termékeit, életműveket, lexikonokat, verses- vagy novellásköteteket, irodalmi vagy tudományos alkotásokat.

A tankönyvkiadás mégis a teljes könyforgalom egyik – vagy talán legfontosabb – szereplője, a könyvipar leggazdagabb résztvevője. Akár a kiadott példányok számát, akár forgalom anyagi oldalát tekintjük (évi 17,3 milliárd Ft), a tankönyvkiadók messze megelőzik a piac többi résztvevőjét.

Az egyik legjellemzőbb különbség, hogy a tankönyv szezonális árucikk. Alapvetően tanévkezdésre jelenik meg, és többnyire a tanév végéig használják. A kiadó belső életét is ez a ciklikusság határozza meg.

Ugyanilyen fontos különbség, hogy a tankönyv egy nagyobb egység – az oktatási rendszer – építményébe illeszkedik. A kiadók ennek a rendszernek a kiszolgálói – vagy a fenti idézetre utalva: „úttörői” és utóvédharcosai. A tankönyvek pontos tükörképét mutatják egy-egy kor vagy ország, régió oktatáspolitikájának, elképzeléseinek és követelményeinek.

Mindezt azért is fontos előrebocsátani, mert aki tankönyvírásra adja a fejét, annak tisztában kell lennie azzal, hogy a kiadó nem formabontó, ezoterikus remekműveket, féltve őrzött haikukat vagy besztszellereket vár tőle, hanem hogy a munkája tökéletesen illeszkedjen az oktatás gépezetébe, határidőre és a megadott terjedelemben elkészüljön, tanítható és tanulható legyen, emellett igényes, korszerű, áttekinthető, és amennyire lehetséges, élvezetes legyen.

A világon többféle oktatáspolitikai rendszer van, és a piaci szokások, szabályok is országonként változnak. A tankönyvkiadó azonban nem hagyhatja figyelmen kívül a saját területén érvényes rendet. Számára létkérdés, hogy könyveinek meghatározó többségét az oktatáspolitika elfogadja, azaz jóváhagyja, a piac forgalmazza és az iskolák időben megkapják.

Mindez akkor is igaz, ha maga a rendszer nem mindig olyan átlátható, amilyennek lennie kéne. Ahhoz, hogy egy könyv időben eljusson a tanulókhoz, legalább egy, de inkább két-három évvel előbb el kell kezdeni a tervezését. Ismerve a magyar – brit, német, svéd vagy észt stb. – oktatásügy és tervezés hektikusságát, kiszámíthatatlanságát, sokszor jósnak, varázslónak kell lennie a szerkesztőnek, ha meg akarja tippelni, hogy milyen lesz az oktatási vagy tankönyvjóváhagyási rendszer, a tanterv, az érettségi vagy a kötelező óraszámok rendje két vagy három év múlva, vagyis amikor az elkészült könyvet be kell nyújtani jóváhagyásra vagy ami még fontosabb: amikor a könyv eljut az iskolákba. Csak egy példát: évek óta téma a  tartós tankönyvek bevezetése. A tartósság egyfelől azt jelenti, hogy a könyvek kemény fedéllel készülnek (nyilvánvalóan drágábban), másfelől azt, hogy több évig használhatók. Itt is különbséget kell tenni: van aki úgy érti, hogy egy gyerek használja több évig, tehát a könyvben több évfolyamra elegendő ismeret van, mások (és más országban, például az Egyesült Államok bizonyos részein, Angliában, Hollandiában) viszont úgy értik, hogy az ingyenes tankönyvet év végén vissza kell adni az iskolai könyvtárnak, amely ősszel újra kiosztja a következő évfolyamnak. Hasonló ötlettel nálunk is többször próbálkozott a minisztérium. 2002-2003-ban a kiadók hatalmas anyagi erőket mozgósítva kemény táblával jelentették meg a könyveik egy részét, hogy megfeleljenek az új követelményeknek, de a piac nem fogadta egyértelmű lelkesedéssel a tartós tankönyveket: az év végi beszolgáltatás akadozva ment, tanévkezdéskor a szülők és a gyerekek inkább új könyveket akartak. A szép elképzelés akkor megbukott. A következetes bevezetése nyilvánvalóan másfajta tervezési, gyártási és elosztási rendszert igényelne – és természetesen a tankönyv íróját is másfajta feladatok elé állítaná. A kiadók természetesen ódzkodnak a tartós tankönyv bevezetésétől, mert attól tartanak, hogy ehhez egyszerre nagyobb összegeket kell mozgósítani, a befektetett tőkéjük lassabban térül meg és csökken a forgalmuk.

A szerkesztő 2.

Utaltunk már az előző bejegyzés elején látható karikatúrára. Az utóbbi idők technikai és szerkezeti változásai azt az illúziót kelthetik, hogy a szerkesztői munka alapvetően megváltozott. Még többen emlékeznek azokra az időkre, amikor a kiadó a szó hagyományos értelmében vett szellemi műhely volt, ahol a szerzők-szerkesztők szinte több időt töltöttek, mint otthon, amikor egy mű megjelenése igazi szenzációnak számított. Ennek az időnek talán vége. És egy tankönyv megjelenése – néhány nagyon ritka kivételtől eltekintve – soha nem számított szenzációnak.

A változások ellenére mégis maradt néhány olyan jellemzője a szerkesztői munkának, amely túlél mindenfajta újítást. Ezek azok a vonások, amelyek összekötik a múlt és a jövő könyvkészítőit, és amelyek összefűzik a mai magyar szerkesztőket német, orosz vagy amerikai kollégáikkal.

A vonások egy része megfogalmazható. Ilyen például az alázat. A szerkesztő tudja, hogy a munkája nélkülözhetetlen, de ő maga a mű elkészültében csak katalizátor lehet. Nem véletlen, hogy egy mű születését a valódi születéshez szokták hasonlítani. És ebben a folyamatban a szerkesztő „csak” a bába szerepét vállalhatja. Tudását, tapasztalatát, jártasságát latba vetve részese lehet egy folyamatnak, amikor véget nem érő éjszakai telefonokból, lefirkantott ötletekből, hosszadalmas vitákból végül is maradandó érték: szellemi termék születik.

De azt is tudja, hogy soha nem léphet a szerző elé, fölé. A szerkesztőnek lehetnek ötletei, javaslatai, amelyekkel jobbá tehető a kézirat, de végül is nem ő írja a művet, nem ő vállalja érte a felelősséget. Osztozik a kudarcban és a dicsőségben, de soha ne tévessze össze magát az ötlet kidolgozójával. Magyarországon több mint fél évszázada szokás, hogy a könyv végén (vagy épp az elején) feltüntetik a felelős szerkesztő nevét. (Ne menjünk most bele, hogy ez a szokás épp akkor születetett és vált kötelezővé – az ötvenes években -, amikor a szerkesztő semmiért nem vállalhatott felelősséget.) Mindenesetre a szerző és a szerkesztő nevének elhelyezése, sőt a két név betűfokozata is pontosan jelzi a munkamegosztás jellegét, arányait. Ha korszakos felfedezés, ha falrengető hülyeség, az elsősorban a szerző érdeme vagy vétke, s csak másod- vagy harmadsorban a szerkesztőé.

Ilyen vonás a meghittség. Akár akarjuk, akár nem, a könyvkiadás egész folyamatát behálózza az ellentétes érdekek harca. Ellentétes vagy csak nehezen összeegyeztethető anyagi, erkölcsi, szakmai és jogi érdekek vezérlik a szerzőt és a kiadót. A szerző végül is egyedül áll egy testülettel szemben. Létrehozott valamit, ami egyelőre legféltettebb kincse, amit igazából nem szívesen ad ki a kezéből, aminek az erényeivel vagy hibáival még maga sincs tisztában. Manapság, amikor a kézirat sokszor e-mailben érkezik, a megbeszélések telefonon vagy az interneten zajlanak, szinte eltűnt az a pillanat, amikor a szerző először szembesül a közönyös, bátorító vagy ellenséges külvilággal, elszakítja azt a köldökzsinórt, ami a művével összekötötte. Vagy ahogy Kosztolányi rögzíti ezt a kivételes pillanatot a Nyomdafesték című rajzában: ilyenkor a szerző úgy érzi magát, mint akit vesztőhelyre visznek, de „…aki bátor, az feltakarja a mellét. Ide lőjetek, barátaim.”

Itt lép be a szerkesztő. Ő az, aki közvetít a szerző és a kiadó között, kezébe veszi (nem pökhendien, elutasítóan, kérkedve vagy kétkedve, hanem illő alázattal, bátorítóan, megértéssel, várakozással, reménykedve) a kéziratot, és a kiadói és nyomdai Szküllák és Karübdiszek között végigviszi a megjelenésig. Tagadhatatlan, hogy a szerkesztő egy kicsit kaméleon természetű: a szerzővel szemben a kiadó érdekeit, a kiadóval szemben a szerző érdekeit kell megjelenítenie, képviselnie. A maga módján gyakran mindkét félnek igaza van, de épp a mű megszületése érdekében a szerkesztőnek meg kell találnia a vitás kérdések legoptimáliosabb megoldását, a közös nevezőt. A szerző nem tartja be a határidőket? Hosszabb (vagy rövidebb) a kézirat, mint amiről a szerződés szólt? Több illusztrációt akar, mint amennyiben megállapodtak? Nem tetszik a könyv designja? Más  borítót szeretne? Kevesli a fülszöveg vagy a reklámanyag méltatását? Úgy érzi, hogy a kiadó anyagilag, erkölcsileg megkárosítja, be akarja csapni?

A szerzőnek mindig igaza van. Vagy ha nincs is mindenben igaza, éreznie kell, hogy a szerkesztő az ő érdekeit képviseli, az ő igazát védi. Kiadói körökben számos legenda él szerzők és szerkesztők együttműködéséről, nagy barátságok születéséről, és nagy vitákról, sértődésekről, gyűlölködésekről. Ne kutassuk, hogy ezek valójában igazi barátságok és ellenségeskedések voltak-e vagy csak a résztvevők pillanatnyi érdeke fűzte őket össze. A szorosan vett témánktól kicsit távolabb, időben jóval korábbi „nagy barátságokról” és eget-földet rázó összeveszésekről bőségesen tudósítanak a nagy irodalmi korszakok íróinak, szerkesztőinek levelei, visszaemlékezései. Olvassuk el Ady, Babits, Hatvany és Osvát, Ignotus vallomásait, perlekedését. Annyit azonban mindenképpen jeleznek ezek a nagy jelenetek, hogy a szerző és a szerkesztő között egy meglehetősen intenzív, szoros és meghitt kapcsolat van.

Említsük meg a szerkesztői vonások között a gondosságot, alaposságot, pontosságot. Más dolog új művet írni, és más ugyanezt olvasni. A szerző a gondolatok papírra vetésekor, sőt a kézirat második-harmadik átdolgozásakor is elsősorban a tartalmi kérdésekre összpontosít. A szerkesztő, lektor, vagyis az értő olvasó feladata, hogy nyelvtani, stiláris, logikai szempontból rendbe rakja a kéziratot, ügyeljen a helyesírásra, a technikai-formai kérdésekre. A szerkesztő felelőssége, hogy a nyomda makulátlan kéziratot kapjon, hogy a levonatok nyomán hibátlan könyv jelenjen meg. Az is a szerkesztő dolga, hogy minden adatnak utánanézzen, mert előfordul, hogy a szerző a munka hevében egy régebbi adatot idéz, hogy pontatlanul vesz át egy számot, nevet vagy csak egyszerűen rosszul tud valamit. Nem menti a szerkesztő felelősségét, hogy nem ő, hanem a szerző tévedett, ha egy tankönyvet ilyen pontatlanságok miatt nem hagynak jóvá.

Fontos szerkesztői vonás a jártasság. Jártasság a szakmában és az iskolában. Már többször említettük, hogy a tankönyvkiadók általában egy könyvtervhez keresnek szerzőt, és nem arra várnak, hogy a szerző lepje meg őket könyvtervvel. Ahhoz, hogy a tervezett könyvhöz a legjobb szerzőt sikerüljön megtalálni, a szerkesztőnek otthonosan kell mozognia az adott tudományágban, a tudomány művelői között, megfelelő hitelességgel kell rendelkeznie, hogy a szerző megfogadja a tanácsait, javaslatait. De ez nem elég, mert ismernie kell azt a közeget vagy terepet is, ahova a könyvet szánja a kiadó. Otthonosan kell mozognia a pedagógus társadalomban, tágabban az iskola, az oktatás világában, módszertanában, ismernie kell a felhasználók (tanárok és diákok) igényeit, szokásait, hisz végső soron tőlük függ a könyv sikere vagy kudarca.

 

Idáig a megfogalmazható, a látható jellemzőket és tettenérhető vonásokat említettük. Van még valami, amit nehéz megfogalmazni, de amit közel száz éve a magyar könyvkiadás egyik legfontosabb alakja, Révay Mór János írta le emlékiratában (Irók, könyvek, kiadók., Révay testvérek, 1920). Ez a valami „a kiadói lélek.” Mivel Révay Mór könyve manapság nehezen hozzáférhető, hadd idézzek hosszabban belőle, mert a szerkesztő – vagy ahogy ő nevezi: „a kiadó” – alapvonását nemigen lehet pontosabban megrajzolni:

„Mi hát mégis az, ami a magyar könyvkiadót arra a páratlan küzdelemre képesíti, a nehézségek leküzdésében megedzi, kitartásában megacélozza, az előítéletekkel való szembeszállásában megerősíti, a csalódások után új kísérletekre sarkallja, új célkitűzésekre ösztönzi, mi az, ami hevíti, buzdítja és lelkesíti?

A kiadói lélek.

Az a tudat, hogy mi igazi értékeket termelünk, az a hit saját munkánk felsőbbrendűségében, az a meggyőződés alkotásaink nemzetnevelő és kultúra-fejlesztő jelentőségében tölt el minket munkakészséggel és munkaörömmel és azzal az érzéssel, hogy mi egyébbel sem törődve, saját munkánk előrehaladásában találjuk kielégítésünket.

Mi ifjonti lelkesedéssel indulunk neki alkotó munkánknak, azt összekapcsoljuk lelkünkkel, egyéniségünkkel, nevünkkel – azután egy életen keresztül vívódunk, tevékenykedünk, verekszünk a név becsületéért, és az ezerfajta illúzióban való csalódás se bírja elérni, hogy a pálya végén ne viseltessünk még nagyobb lelkesedéssel iránta – mint mikor elundultunk.

Ez a kiadói lélek.

Bárkinek bármi a véleménye róla, mi, akik benne élünk, nagynak, nemesnek és fontosnak tartjuk azt a hivatást, amelyet betöltenünk adatott; e nélkül a hit nélkül nem volnánk képesek betölteni, nem volnánk méltók rá.

Azt az érzést, mely eltölti az igazi kiadót, midőn büszkén és szeretetteljesen végignéz kiadványai során, alig lehet leírni. Mindegyik könyv nagy emlékeket idéz fel lelkében. Keserves küzdelmekről, nagyralátó reményekről, melegen ápolt illúziókról, megfoghatatlan csalódásokról, nagy kezdeményezésekről, pompás lendületekről, nagy bánatokról, súlyos válságokról, szívet vidító örömökről, kétségbeejtő bukásokról és nagyszerű sikerekről szólnak azok hozzá. Mindösszességükben egy nagy és áldásos munka képét elevenítik fel emlékezetében.”

%d blogger ezt kedveli: